Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden voor gebruik

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van niet-voedingsproducten in de door de consument gewenste hoeveelheid en kwaliteit door middel van een elektronische keuze op de website www.creative-cables.be Zodra de consument zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van de website www.creative-cables.be, verklaart hij zich akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van alle hieronder vermelde documenten.
Lees dit document aandachtig door voordat u deze service gebruikt.
Het kan u ontmoedigen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site als u deze voorwaarden en bepalingen niet wenst te accepteren en na te leven.

Artikel 1 - Definities Leverancier van goederen en diensten (ook wel operator genoemd):

Creative Cables Benelux BV
Nijverheidsstraat, 38
2570 - Duffel
Belgique

Als eigenaar van de site: www.creative-cables.be

Consument: Gebruiker of consument van de site www.creative-cables.be

Artikel 2 - Aard van de goederen/goederen

De te koop aangeboden goederen en diensten zijn beschreven op de pagina's van www.creative-cables.be Op deze laatste staan de namen van de producten en eventuele beschrijvingen die de essentiële kenmerken van de goederen bevatten, alsmede het eigenlijke verkoopjaar. Deze gegevens kunnen periodiek worden gewijzigd en bijgewerkt, met als doel de dienstverlening aan de consument verder te verbeteren.

Artikel 3 - Prijzen en beschikbaarheid van producten

De prijzen van de producten zijn duidelijk aangegeven op de website en zijn inclusief BTW. De transportkosten moeten worden opgeteld bij de prijs van het product, waarvan het bedrag varieert naargelang de wijze van levering en de eventuele douanerechten. Indien het product niet beschikbaar is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De prijzen van de aangekochte producten worden samengevat en aanvaard in de bestelling wanneer de klant de voorwaarden accepteert door ze elektronisch te selecteren en de bestelling (online of per e-mail) via de bestelmodule Creative Cables Benelux BV te versturen.
In het geval van een telefonische bestelling, aanvaardt de klant ook de genoemde voorwaarden en ontvangt hij een schriftelijke orderbevestiging (per e-mail of sms). De prijzen en beschikbaarheid van de producten die Creative Cables Benelux BV aanbiedt via www.creative-cables.be kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 4 - Overeenkomsten gesloten door minderjarigen

Producten kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Indien de aankoop echter wordt gedaan door een minderjarige die onjuiste informatie verstrekt, zijn de ouders en/of wettelijke voogden rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling van het gekochte artikel (artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden).

Art.5 - Bestellingen / facturering

Bestellingen worden schriftelijk, per e-mail, internet, telefoon of fax geaccepteerd. Het sluiten van de overeenkomst is afhankelijk van de uitvoering van de betaling van het totale bedrag door de klant, met een van de beschikbare betalingsmethoden. De fiscale factuur kan worden aangepast indien de klant zijn intracommunautaire btw-nummer in het facturatieadres heeft ingevoerd. Het zal direct per e-mail worden verzonden zodra het pakket is verzonden.

Art.6 - Levering van goederen

De leveringstermijnen van de goederen zijn deze vermeld in het aanbod, op het adres dat door de consument en de door Creative Cables Benelux BV opgegeven vervoerder is opgegeven. De identificatie van de goederen en de eigendomsoverdracht vindt plaats op het moment van levering van de goederen aan de vervoerder.
Om fraude te voorkomen moet de vervoerder controleren of de bestelinformatie overeenkomt met de gegevens van de creditcardhouder.
Voor hetzelfde doel is het noodzakelijk dat de klant een (bij voorkeur vast) telefoonnummer opgeeft dat alleen wordt gebruikt wanneer dat nodig is, om meer zekerheid te geven aan de transactie/verzending, alsmede de naam op de intercom/deurbel indien nodig. Indien, op het moment van levering, de ontvanger afwezig is, laat de vervoerder een bericht / waarschuwing achter om een ander tijdstip van levering bij de klant vast te stellen of om het pakket bij het dichtstbijzijnde kantoor van de vervoerder te laten ophalen.
De klant is verplicht om bij ontvangst/ontbinding de integriteit en de hoeveelheid van de producten te controleren in aanwezigheid van de vervoerder; indien de verpakking duidelijke tekenen van wijziging of vervorming vertoont die kunnen wijzen op beschadiging of wijziging van de inhoud, moet de klant het pakket aanvaarden door duidelijk op de leveringsbon (vervoersdocument) de schade te vermelden die duidelijk is; of, indien het pakket geen enkel visueel bewijs van een gebrek bevat, ALTIJD te aanvaarden door de leveringsbon te ondertekenen met de zin "ACCEPTED UNDER CONTROL RESERVE" zodat u de inhoud van de zending kunt controleren en in een tweede stap de staat van de goederen kunt controleren.
In het geval dat één of meer producten niet in perfecte staat zijn, omdat ze beschadigd zijn tijdens het transport, moet de klant op de leveringsbon "VISIBLE DAMAGES ON THE PACKAGING" vermelden en binnen de drie (3) werkdagen, per e-mail Creative Cables Benelux BV op het adres: info.be@creative-cables.com, informeren. Creative Cables Benelux BV opent een niet-conformiteit van de schade en laat de vervangende producten, op eigen kosten, uiterlijk 30 dagen na de leveringsdatum of de rapporten leveren. Indien de te vervangen producten niet beschikbaar zijn, zal Creative Cables Benelux BV de klant het bedrag van zijn bestelling terugbetalen. Indien de klant na de derde werkdag contact opneemt met de dienst na verkoop, heeft Creative Cables Benelux BV het recht om te beslissen een niet-conformiteit te openen en de vervanging van het product te garanderen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Creative Cables Benelux BV behoudt zich het recht voor het koopcontract te herroepen. De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen. Dit recht moet worden uitgeoefend door een schriftelijke kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar: - Creative Cables Benelux BV - Nijverheidsstraat, 38 - 2570 - Duffel - België. De mededeling kan binnen dezelfde termijn per e-mail worden verzonden naar info.be@creative-cables.com, op voorwaarde dat zij binnen achtenveertig (48) uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt bevestigd.
De producten moeten intact worden teruggestuurd naar de exploitant, in de originele verpakking en op kosten van de klant, uiterlijk 15 dagen na de datum van kennisgeving van de herroeping. Creative Cables Benelux BV zal de betaalde bedragen (met inbegrip van de eerste verzendkosten in geval van volledige herroeping van de bestelling) crediteren binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van het bericht van herroeping van de klant, maar niet vóór ontvangst van de retourzending en verificatie van de staat van de goederen in kwestie. De kosten en risico's bij terugzending van de bestelling zijn voor rekening van de koper. De wetgeving bepaalt dat het herroepingsrecht alleen kan worden uitgeoefend door personen (consumenten) die handelen voor doeleinden die geen verband houden met een bedrijf.
Het herroepingsrecht kan derhalve niet worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met een onderneming. Ook aankopen door wederverkopers of door degenen die kopen voor wederverkoop aan derden zijn van het herroepingsrecht uitgesloten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens specificaties of op duidelijk geïndividualiseerde wijze zijn vervaardigd of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven of verouderen. Merk ook op dat, in geval van exclusieve onderhandelingen (promoties), waarbij de aankoop van een goed gecombineerd wordt met een ander product dat tegen een zeer lage prijs of zelfs gratis wordt verkocht, het herroepingsrecht legitiem zal worden uitgeoefend bij de terugzending van de twee aan te schaffen producten, rekening houdend met de beperking van het accessoire in verband met het eerste product.

Art.8 -Garantie op de CREATIEVE CABLES

a) Indien één of meerdere producten niet voldoen aan de vereisten en de klant de klantendienst binnen de 3 werkdagen verwittigt, verbindt Creative Cables Benelux BV zich ertoe deze te vervangen of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terug te betalen, ten laatste 30 dagen na de leveringsdatum. Onnauwkeurige producten moeten binnen 15 dagen na levering op kosten van de klant worden teruggestuurd naar Creative Cables Benelux BV. De producten moeten intact worden geretourneerd en in hun originele verpakking en in een geschikte transportverpakking worden geplaatst om een veilig transport mogelijk te maken. Creative Cables Benelux BV behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, het verkeerde product te vervangen door het verkeerde product of om het bedrag enkel en alleen na terugzending en controle van de goederen terug te betalen.
b) Meldingen / Vervanging van defecte producten: in geval van defecte producten moet de klant binnen 20 dagen na ontvangst van de bestelling contact opnemen met CREATIVE CABLES BELGIUM BELGIUM SPRL info.be@creative-cables.com, per e-mail, om eventuele problemen te identificeren en een oplossing te vinden.

Artikel 9. - Verantwoordelijkheid van de gebruiker

a) Creative Cables Benelux BV wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of onjuist gebruik van de dienst die wordt aangeboden door www.creative-cables.be Creative Cables Benelux BV, haar vertegenwoordigers en medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van hun producten.
b) Mosaic Srl wijst alle aansprakelijkheid af voor fouten en weglatingen in www.creative-cables.fr of enige andere website/Reference/Link.
c) Creative Cables Benelux BV garandeert niet dat de dienst aan uw behoeften zal voldoen.
d) Creative Cables Benelux BV behoudt zich het recht voor om de website www.creative-cables.be op elk moment voortdurend bij te werken. De informatie kan onnauwkeurigheden van welke aard dan ook of typografische fouten bevatten.
e) SAS CREATIVE CABLES FRANCE garandeert niet dat de diensten die worden geleverd door www.creative-cables.be zonder onderbreking worden geleverd. Elke onderbreking zal vooraf worden doorgegeven, behalve om redenen buiten de controle van Creative Cables Benelux BV.
f) Creative Cables Benelux BV is als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van wat de website www.creative-cables.be biedt.
g) Creative Cables Benelux BV wijst elke aansprakelijkheid af ten opzichte van de klant of een derde partij voor indirecte, incidentele, exemplaire of punitieve schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: winstderving, winstderving, zakelijke kansen) als gevolg van of in verband met een door CREATIVE CREATIVE CABLES BELGIUM BELGIUM SPRL geleverd product of verleende dienst, in het kader van het gebruik van of de onmogelijkheid om het product te gebruiken.
h) Creative Cables Benelux BV wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen van overmacht zoals ongevallen, explosies, brand, stakingen en/of uitsluitingen, aardbevingen, overstromingen en andere gebeurtenissen die de tijdige uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunnen verhinderen. Creative Cables Benelux BV is niet aansprakelijk voor een deel van de schade, het verlies en de kosten die voortvloeien uit de niet-uitvoering van het contract om de hierboven vermelde redenen, aangezien de klant recht heeft op terugbetaling van de betaalde prijs.
i) Zonder afbreuk te doen aan of ernstige nalatigheid van Creative Cables Benelux BV, wordt overeengekomen dat, indien Creative Cables Benelux BV op geen enkele wijze aansprakelijk wordt gesteld, met inbegrip van het geheel of een deel van de verplichtingen die Creative Cables Benelux BV ten opzichte van de klant op zich heeft genomen, deze verplichtingen niet hoger zullen zijn dan de prijs van de door de klant aangekochte producten waarvoor de betwisting is ontstaan.

Art.10 - Aansprakelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van zijn gegevens. In het geval dat de verstrekte verklaringen onjuist zijn, verliest de gebruiker alle verkregen voordelen. Creative Cables Benelux BV behoudt zich het recht voor om deze onderwerpen van hun klantenlijsten uit te sluiten, zodra de uitnodiging tot formele persoonlijke correctie niet is aanvaard.

Art.11 - Auteursrecht & handelsmerk

Aangezien er op de pagina's www.creative-cables.be geen enkele intentie bestaat om vrijwillig enig auteursrecht te reproduceren of de wet te overtreden; dit gezegd hebbende dat voor elk origineel materiaal dat gepubliceerd is op www.creative-cables.be de bron is in het geval dat u een schending van beschermd materiaal tegenkomt, moet u, volgens de echte eigenaar ervan, het personeel van www.creative-cables.be (via e-mail naar info.be@creative-cables.com) hiervan op de hoogte stellen, die het onmiddellijk zal onderzoeken en oplossen en de inhoud zal verwijderen.
Opgemerkt moet worden dat elk product of de naam van het product en de beschrijving van elke naam en de beschrijving van elke naam en de beschrijving ervan, bedrijf, bedrijf, maatschappij, namen van personen, handelsmerken, logo's waarnaar op deze site wordt verwezen, handelsmerken of processen van hun respectievelijke eigenaars of houders zijn en beschermd kunnen worden door patenten en/of auteursrechten die door de autoriteiten zijn verleend of geregistreerd. Wij verklaren tevens dat alle inhoud van de site www.creative-cables.be, zoals teksten, bestanden, tabellen, informatie op de pagina's van de website, grafieken, HTML, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, liederen, audio-video compilatie (d.w.z. verzameling, schikking en assemblage), alle software, broncode, toepassingsprojecten, formules, algoritmes, databanken, enz. die op de site worden gebruikt, beschouwd worden als het exclusieve eigendom van Creative Cables Benelux BV.
U mag geen informatie, software, producten of diensten van deze website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, reproduceren, publiceren, patenteren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen, zelfs niet met winstoogmerk. Zal in het bijzonder worden gevolgd: gebruik van beelden, foto's, banner, ontwikkeling van Creative Cables Benelux BV in het "fotolab" en "Image Studio". Elke toelating moet schriftelijk per e-mail worden aangevraagd en slechts als aanvaard worden beschouwd met de uitdrukkelijke toestemming van de bestuurders van Creative Cables Benelux BV, steeds schriftelijk. Geen reactie is niet toegestaan. Elk ander gebruik dan voorzien in deze "Algemene Voorwaarden van de Creative Cables Benelux BV de www.creative-cables.be Contract", met inbegrip van de vermindering, de wijziging, de verspreiding, de transmissie, de transmissie, de reproductie, de weergave of de uitvoering van de inhoud van deze site, is verboden en elk ongeoorloofd gebruik van de middelen www.creative-cables.be vormt een inbreuk op het auteursrecht en stelt de aansprakelijke persoon bloot aan de rechtsgevolgen zoals voorzien in de artikelen 171, 171bis, 171ter, 171bis, 174bis en 174ter van wet 633/1941 en haar latere wijzigingen.

Art.12 - Geschillen

Dit contract valt onder het rechtsstelsel van de Italiaanse Republiek. Elk geschil met betrekking tot dit contract moet worden beslecht door de rechtbank van Turijn.SITE PRIVACY BELEID

Waarom dit advies

Het doel van deze pagina is om te beschrijven hoe de site wordt beheerd met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers die de site raadplegen. Deze informatie wordt ook verstrekt op grond van artikel 13 van het wetsdecreet. N. 196/2003 - Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens voor degenen die verbinding maken met de websites van Creative Cables Benelux BV (de "Websites") door middel van elektronische toegang tot de webdiensten. Deze informatie geldt voor websites en niet voor andere websites die via links toegankelijk zijn. De informatie is ook geïnspireerd door Richtlijn 2009/136/EG, die nieuwe regels inzake cookies heeft ingevoerd, en Aanbeveling nr. 2/2001 van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten om minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en met name de wijze, het tijdschema en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer zij voor welk doel dan ook een verbinding met webpagina's tot stand brengen.

De "eigenaar" van de verwerkingshandeling

Na raadpleging van de websites kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.
Hun verwerking wordt gedaan door SAS CREATIVE CABLES FRANCE, hoofdkantoor: Corso Francia 30, 10143, Turijn.

Plaats van gegevensverwerking

De verwerking in verband met de diensten van de website vindt plaats in de kantoren van Creative Cables Benelux BV en wordt uitgevoerd door het betrokken personeel of andere personen die belast zijn met het occasioneel onderhoud. De gegevens van de webdienst zullen worden meegedeeld aan de technologische en instrumentele partner, waarvan de gevestigde exploitant ze gebruikt om de door de gebruikers gevraagde diensten te verlenen.
Persoonlijke informatie die wordt verstrekt door gebruikers die om de verzending van informatiemateriaal (verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, enz.) of andere mededelingen (bestellingen) verzoeken, wordt alleen gebruikt om de gevraagde dienst of dienst te leveren en wordt alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is (om de gevraagde diensten te leveren via technologische en instrumentele partners).

Soorten gegevens

Navigatiegegevens

De computersystemen en -software die worden gebruikt om de websites te beheren, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt verzameld zonder dat deze wordt geassocieerd met de gebruiker, maar kan door de aard ervan, door de verwerking en associatie met gegevens van derden, de computer identificeren die verbinding maakt met de site.
Dit type gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die door gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met websites, het URI-adres (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat in ruil daarvoor wordt verkregen, de numerieke code die de status van de serverrespons aangeeft (succes, fout, enz.) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt om anonieme statistische informatie op de websites te verkrijgen en om de goede werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische inbreuken op de site. Gegevens die vrijwillig door bezoekende gebruikers worden verstrekt Facultatieve, expliciete of vrijwillige verzending van persoonsgegevens om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of om informatie te vragen op het adres dat op de websites wordt vermeld, houdt in dat de in het verzoek van de afzender opgenomen persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om te reageren. Specifieke beknopte informatie zal op verzoek worden gerapporteerd of weergegeven op de webpagina's die gewijd zijn aan specifieke diensten.

Cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die op uw computer (of een ander apparaat dat compatibel is met het surfen op het internet, zoals een smartphone of tablet) kunnen worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Gewoonlijk bevat een cookie de naam van de site waarvan de cookie afkomstig is en de "levensduur" van de cookie (d.w.z. hoe lang deze in uw apparaat zal blijven). Cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van websites. Websites gebruiken sessie- en permanente cookies met als enig doel een efficiëntere service te bieden. Het gebruik van deze cookies is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-identificatiemiddelen (bestaande uit willekeurige, door de server gegenereerde nummers) die nodig zijn om u in staat te stellen de diensten en functies van de websites op een globale manier te leveren.
Cookies die op websites worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere technieken die de privacy van de gebruikers zouden kunnen schaden en maken het niet mogelijk om gegevens te verzamelen die de gebruiker kunnen identificeren. Geïnteresseerden die de cookies in kwestie niet willen verwijderen, kunnen deze na het browsen verwijderen door simpelweg naar de privacynavigatie-instellingen van uw browser te gaan en de optie Cookies verwijderen te selecteren. Cookies die worden gebruikt voor de globale analyse van de bezoeken aan de website Creative Cables Benelux BV maakt gebruik van wereldwijde analyse-instrumenten voor navigatiegegevens die websites verbeteren (Webtrends en Google Analytics). In het bijzonder Google Analytics, het systeem van Google Inc. maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om de exploitant van de website in staat te stellen te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, dat door het verwijderen van enkele cijfers wordt geanonimiseerd) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Gebruikers die niet willen dat de cookies in kwestie niet op hun computer worden opgeslagen, kunnen dit voorkomen door gebruik te maken van de speciaal door Google beschikbaar gestelde "Browser Add-on for Google Analytics opt-out" (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Om het onderdeel te activeren, dat het systeem verhindert om informatie over uw bezoek te verzenden, installeert u eenvoudigweg door de instructies op het scherm te volgen en de browser te sluiten en te heropenen.

Cookies die worden gebruikt voor reclame naar interessegebied

Websites kunnen gebruik maken van cookies van derden om advertenties te plaatsen die zijn afgestemd op uw interesses. Deze informatie wordt verzameld tijdens het browsen van de gebruiker en is op geen enkele wijze gerelateerd aan het account waarmee de gebruiker de websites bezoekt. Google Adwords Google Inc. gebruikt met name navigatiegegevens voor zijn eigen online advertentiesysteem en biedt advertenties aan die beter aansluiten bij uw interesses. Creative Cables Benelux BV maakt gebruik van deze technologie en gebruikt de navigatiegegevens op de websites van Creative Cables Benelux BV om gerichte reclame aan te bieden op basis van de belangen van de gebruikers. U kunt het gebruik van cookies geheel of gedeeltelijk uitschakelen door een bezoek te brengen aan Google Adwords https://www.google.it/ads/preferences~~number=plural en https://www.google.it/settings/~number=plural en https://www.google.it/settings/~number=plural pages ads /

Internet

Meer in het algemeen stelt elke browser de gebruiker in staat om cookies van derden uit te schakelen om online reclame te maken op basis van de interesses van de gebruiker. Om bijvoorbeeld in het geval van de Firefox-browser de cookies in kwestie te verwijderen, volgt u de instructies op de pagina http://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti om ze te verwijderen. Ga voor instructies voor Internet Explorer naar http://support.microsoft.com/kb/283185/it voor instructies.

Hoe cookies uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn in eerste instantie zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om op de hoogte te worden gesteld wanneer cookies naar uw apparaat worden verzonden. Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. De gebruiker kan de handleiding of het hulpscherm van zijn browser raadplegen om te leren hoe hij zijn browserinstellingen kan aanpassen of wijzigen. In het geval van verschillende apparaten (bijv. computers, smartphones, tablets, enz.) moet de gebruiker ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat is aangepast aan zijn of haar cookie-voorkeuren.

Facultatieve gegevensverstrekking

Afgezien van de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om zijn persoonlijke gegevens te verstrekken via het gebruik van de delen van de websites en om informatiemateriaal of andere mededelingen op te vragen of aan te vragen. Hun afwezigheid kan het onmogelijk maken om aan de vraag te voldoen.

Behandelingsmethoden

Persoonsgegevens worden verwerkt door middel van geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Specifieke veiligheidsmaatregelen om gegevensverlies, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Creative Cables Benelux BV heeft, om de risico's met betrekking tot de privacy, beschikbaarheid en integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te minimaliseren, alle minimale veiligheidsmaatregelen genomen waarin de wet voorziet.

Rechten van belanghebbenden

Degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens en om de inhoud en de oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te controleren of om de integratie, bijwerking of correctie ervan te verzoeken (art. 7 van het wetsbesluit nr. 196/2003). In overeenstemming met dit artikel heeft de gebruiker het recht om de annulering, de omzetting in anonieme vorm of de blokkering van onwettig verwerkte gegevens te vragen en om zich in elk geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking ervan. Verzoeken moeten worden gericht aan Creative Cables Benelux BV als gegevensbeheerder.


Menu